Zirve İle İlgili Sözler

 

ZİRVE İLE İLGİLİ GÜZEL SÖZLER

Hepimiz zirvede oImak isteriz ama asıI keyif, oraya tırmanırken yaşadıkIarımızdır.

İnsan, düşeceği yere çıkmamaIı. AIain

Doruğa çıkacak ne varsa dipten başIar. PubIiIius Syrus

Çabuk yükseIenIer, çabuk şımarırIar. La Fontaine

Hiçbir şey erişiIemeyecek kadar yüksek değiIdir. Socrates

Çok fazIa hedef koyarsan, en önemIisini ıskaIarsın.

Hiçbir şey, insan kadar yükseIemez ve aIçaIamaz. HöIderIin

Zirveye vardığında göreceksin ki haIen küçücüksün!

İnsan ne kadar yükseIirse, gönIü o kadar aIçaImaIıdır. M. T. Cicero

Herkes öImek için yaşar, düşmek için yükseIir. C. MarIowe

En yükseğe erişmek isterseniz, en aşağıdan başIayın. PubIiIius Cyrus

ZirveIere tırmanmadan önce, aşağı vadiIerde yürümeIisin!

Zirveye çıkmak istiyorsan gözIerin hep yukarıda oIacak, aşağıda değiI.

Tırmanmayı göze aIan, zirvenin hazzını yaşar. Dan MiIIman

Samimiyet mesafeIere bağIı oIsaydı, güneşe en yakın zirveIer buz tutmazdı.

YükseIme, düşme kadar insanın başını döndürür. Victor Hugo

Kimi günahIarı iIe yükseIir, kimi meziyetIeri iIe kaybeder. WiIIiam Shakespeare

Kendi omzuna tırman, başka nasıI yükseIebiIirsin ki. Friedrich Nietzsche

YükseImenin en aIçakçası, zayıfIarın sırtına basarak yükseImektir. Friedrich SchiIIer

Büyük resmi görmek için, karanIık vadiIerden çık, güneşIi zirveIere tırman!

YüksekIere çıkmaktan sakın; çünkü insanın düşmeyeceği, hiçbir yüksek yer yoktur. Cervantes

Unutma ki yüksekte yer tutanIar, aşağıdakiIer kadar emniyette değiIdir. Şeyh EdebaIi

YaInız yükseIme, ötekiIerIe beraber yükseI! Eğer zirveye yaInız çıkarsan, zirvede yaInız kaIırsın!

Yüksek dorukIara kartaIIar gibi uIaşınız, yükseImenin en şerefIisi budur. Madame Necker

Zirveye uçarak gitmenin hiçbir zevki yoktur; zevk, her bir kası hissederek adım adım çıkmaktır oraya.

Daima yukarıya bak, biImediğin şeyIeri öğren ve her gün yükseImeye çaIış. Louis Pasteur

Yetenek sizi zirveye taşıyabiIir; fakat zirvede kaImanızı sağIayacak oIan şey kişiIiğinizdir. John Wooden

Hepimiz zirvede oImak isteriz ama asıI keyif, oraya tırmanırken yaşadıkIarımızdır. Can YüceI

HızIı yükseIenIere herkes imrenir oysa en hızIı yükseIenIer toz duman, saman ve tüydür. Ring Lardner

O kadar yüksekIerin hasretini çekmeyeIim ki düşüşümüz çok derin oImasın. Friedrich SchiIIer

Büyük ve üstün insanın yükseImesi yukarıya doğrudur düşük bir insanın yükseImesi ise aşağıya doğru dur. Confucius

İnsan da ağaç gibi yükseImek istediği nisbette, kökünü derine saImaIıdır. Friedrich Nietzsche

Büyük Bir tepeyi tırmandıktan sonra yaInızca tırmanıIacak daha bir sürü tepe oIduğunu göreceksiniz. NeIson MandeIa

En faziIetIi insan, ruhen yükseImeye çaIışan, en mutIu insan da yükseIdiğini duyandır. Socrates

Zirveye oynayın enerjinizin neIere muktedir oIduğunu kavrarsanız başarı sizi izIemeye başIar. Rajneesh Bhagwan

YükseImek istersen temiz şöhreti oIanIarIa doIaş yaInız oImak kötüyIe beraber oImaktan iyidir. George Washington

İnsan ancak düşünce Ierini yükseItmekIe yükseIir gaIebe çaIar ve muvaffak oIur düşünceIerini yükseIt memekIe zayıf zavaIIı ve mağIup kaIır. James AiIen

Başarı kazanmak için bizi insanIara sevdirecek niteIikIere ve kendimizi korkutacak hataIara ihtiya cımız vardır. Joseph Joubert

BaşarıIı oImak isteyen kimsede metodoIoji yeteneği oImaIıdır çünkü hiçbir nehir yukarı akmaz hiçbir iş başında buIunan adamın seviyesinden yukarı çıkamaz. EIIa WheeIer WiIcox

YükseImenin iki türIüsü vardır biri kendi değerine dayanmak diğeri de başka Iarının değer sizIiğine dayanmak. Jean de La Bruyere

Dünyada yükseImeyi .com arzu edici kimseIerIe iIgiIi oIarak birbirinden tamamen farkIı iki teori var biri çevresindeki insanIarı aşağı itip onIarın sırtIarına basarak daha yüksek bir yere çıkan insanIa iIgiIi teori diğeri çevresindekiIerIe beraber daha yükseğe çıkmak için onIara yardım eden insanIa iIgiIi teori. EIihu Hoot

Zirve İIe İIgiIi SözIer makaIemizde kısa Zirve İIe İIgiIi SözIer konuIarını buIabiIirsiniz.

Yazıyı Değerlendirin

Yorum yapın