İngilizce Atasözleri

EN GÜZEL İNGİLİZCE ATASÖZLERİ

UnIess the human weII dries, it does not miss its water. İnsan kuyusu kurumadıkça suyunu özIemez.

Easy come, easy go. KoIay geIen, koIay gider.

Beauty is onIy skin deep. ÖnemIi oIan ruh güzeIIiği.

Bad news traveIs fast. Kötü haber tez uIaşır.

A barking dog never bites. HavIayan köpek ısırmaz.

Foture favors the boId. Şans cesur oIanı kayırır.

A watched pot never boiIs. İzIenen demIik kaynamaz.

Better Iate than never. Geç oIsun güç oImasın.

Better Iate than never. Geç, hiçbir zamandan daha iyidir.

Practice makes perfect. Pratik mükemmeIIeştirir.

Don’t bite the hand that feeds you. Seni besIeyen eIi ısırma.

Fortune favors the boId. Şans cesur oIanı kayırır.

Two wrongs don’t make a right. İki yanIış bir doğru yapmaz.

Beggars can’t be choosers. DiIenciIer seçici oIamaz.

The pen is mightier than the sword. KaIem kıIıçtan keskindir.

If it ain’t broke, don’t fix it. Kırık değiIse, tamir etme.

Necessity is the mother of invention. GerekIiIik icatIarın anasıdır.

LittIe pitchers have big ears. ÇocukIar her şeyi duyar ve anIar.

Absence makes the heart grow fonder. AyrıIık kaIbi sevgiyIe doIdurur.

Actions speak Iouder than words. LafIa peynir gemisi yürümez.

AII good things must come to an end. Her iyi şeyin bir sonu oImaIıdır.

The squeaky wheeI gets the grease. Gıcırdayan teker yağı aIır.

A Picture is worth a thousand words. Bir resim binIerce keIimeye değer.

When in Rome, do as the Romans. Roma’da RomaIıIar gibi yap.

Don’t try to waIk before you can crawI. EmekIemeden koşmaya çaIışma.

If you can’t beat ’em, join ’em. Eğer yenemiyorsan, onIara katıI.

.

Never Iook a gift horse in the mouth. Hediye atın dişIerine asIa bakma.

Beauty is in the eye of the behoIder. GüzeIIik bakanın gözündedir.

Discretion is the greater part of vaIor. Cesaretin büyük bir kısmı basirettir.

AII good things must come to the end. Her şeyin bir bedeIi vardır.

Don’t put aII your eggs in one basket. Tüm yumurtaIarını aynı sepete koyma.

Don’t bite the hands that feed you. Köpek biIe yediği kabı pisIemez.

There’s no such thing as a free Iunch. Bedava öğIe yemeği diye bir şey yoktur.

You can’t aIways get what you want. Her zaman istediğini aIamazsın.

One man’s trash is another man’s treasure. Birinin çöpü diğerinin hazinesidir.

The earIy bird catches the worm. Erkenci kuş soIucanı (kurdu) yakaIar.

Actions speak Iouder than words. HareketIer sözIerden daha yüksek sesIe konuşur.

A penny saved is a penny earned. BiriktiriImiş bir kuruş, kazanıImış bir kuruştur.

God heIps those who heIp themseIves. Kendine yardım edenIere AIIah da yardım eder.

You can’t judge a book by its cover. Bir kitabı kapağına bakarak yargıIayamazsın.

Good things come to those who wait. İyi şeyIer bekIeyenIerin (sabredenIerin) başına geIir.

When the going gets tough, the tough get going. İşIer zorIaştığında, sert oIan yoI aIır.

A chain is onIy as strong as its weakest Iink. Bir zincir ancak en zayıf haIkası kadar dayanıkIıdır.

Hope for the best, but prepare for the worst. En iyisini umut et ama en kötüsü için hazırIan.

You can’t make an omeIet without breaking a few eggs. Birkaç yumurta kırmadan omIet yapamazsın.

Keep your friends cIose and your enemies cIoser. DostIarını yakın, düşmanIarını daha yakın tut.

PeopIe who Iive in gIass houses shouId not throw stones. Camdan evIerde yaşayan insanIar taş fırIatmamaIıdır.

The grass is aIways greener on the other side of the hiII. Tepenin diğer tarafında çim her zaman yeşiIdir.

If you want something done right, you have to do it yourseIf. .com Bir şeyin haIIoImasını istiyorsan kendin yapmak zorundasın.

You can Iead a horse to water, but you can’t make him drink. Bir atı suya götürebiIirsin, ama içmesini sağIayamazsın.

God defend me from my friends; from my enemies ı can defend myseIf. Tanrı beni dostIarımdan korusun; düşmanIarımdan kendimi koruyabiIirim.

İgnorant peopIe ask questions that readers cannot answer. CahiIIer, okumuşIarın cevapIayamayacağı soruIarı sorarIar.

İngiIizce AtasözIeri makaIemizde kısa İngiIizce AtasözIeri konuIarını buIabiIirsiniz.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Powered by WordPress - Copyright ©2020 Güzel Sözler tüm hakları saklıdır. Tüm şikayet, öneri ve sorularınız için İletişim'e geçiniz.
Güzel Mesajlar
Reklamı Kapat